Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Транспорт на лекарства

Транспорт на лекарства

Лекарствените продукти трябва да бъдат защитени от въздействието на температурата, влагата и всички външни фактори, които могат да нарушат качеството и целостта им. Превозните средства използвани за тяхното транспортиране трябва да са подходящи за целта, а при доставките на лекарствени продукти, съдържащи например наркотични и психотропни вещества, се изискват  специални условия осигуряващи безопасност и сигурността им в съответствие с изискванията, определени от съответните държави.

Лекарствените продукти могат да бъдат транспортирани в контейнери, които не оказват вредно въздействие върху качеството на продуктите и предлагат подходяща защита от външни въздействия, включително замърсяване. Изборът на контейнера и опаковката следва да се прави въз основа на изискванията за съхранение и транспортиране на лекарствените продукти; нужното пространство за дадено количество лекарствени продукти; очакваните крайни температури на външната среда; прогнозното максимално време за транспортиране, в т.ч. съхранението в транзитните складове на митниците; качеството на опаковката и на транспортните контейнери. На контейнерите трябва да има етикети, които да осигуряват достатъчно информация по отношение на изискванията за боравене с продуктите, тяхното съхранение и предпазните мерки, за да се гарантира, че те са третирани правилно и през цялото време са защитени. Контейнерите трябва да позволяват идентификация на съдържанието и източника му.

Лекарствените продукти, които съдържат материали с висока активност и радиоактивни материали, следва да бъдат транспортирани в безопасни, специализирани и сигурни контейнери и превозни средства. Съответните предпазни мерки трябва да отговарят на разпоредбите на международните споразумения и националното законодателство. За чувствителни към температурата продукти следва да се използва оборудване с подходящи характеристики (напр. термоопаковка, контейнери или превозни средства с контролирана температура), за да се гарантира поддържането на правилни условия при транспортирането между производителя, дистрибутора на едро и клиента. При използването на превозни средства с контролирана температура, използваното по време на транспорта оборудване за мониторинг на температурата следва да се поддържа и периодично да се калибрира. Следва да се изготвят карти на температурата при представителни условия, като се имат предвид сезонните отклонения. При нужда трябва да се предоставя информация на клиентите, за да се докаже спазването на условията по отношение на температурата на съхраняване на продуктите. Ако се използват опаковки за охлаждане в термоизолирани кутии, те трябва да са разположени по такъв начин, че продуктът да няма пряк контакт с охлаждащата опаковка. Персоналът трябва да е обучен на процедурите за работа с термоизолирани кутии (сезонни конфигурации) и за повторна употреба на опаковките за охлаждане. Следва да се създаде система за контрол на повторната употреба на опаковките за охлаждане, за да се гарантира, че няма да се използват по грешка опаковки за охлаждане, които не са напълно охладени. Нужно е подходящо физическо разделяне между замразените и охладените опаковки с лед. Процесът на доставка на чувствителни продукти и контролът върху сезонните температурни отклонения следва да бъдат описани в писмена процедура.

Всички документи следва да бъдат достатъчно подробни, написани ясно и недвусмислено.

Източник https://eur-lex.europa.eu/

Ние можем да Ви осигурим специализиран температурен транспорт в България и страните от Европейски съюз, с модерно оборудвани превозните средства, поддържащи температури от -25°С до +25°С. МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА БЪРЗИ И СИГУРНИ ДОСТАВКИ НА ПРАТКИ С ВИСОК ПРИОРИТЕТ!!!