Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Отговорните във веригата за доставки

Отговорните във веригата за доставки

Доставчикът на спедиторски услуги организира транспорта на стоки, възложен му от клиент, използвайки различни средства – камиони, влакове, кораби, самолети и/или комбинация от тях. Възлагането се реализира чрез Заявка – Договор от спедитор, при който всяка от страните има своите отговорности.

Отговорности на спедитора

Спедиторът извършва дейността и услугите по сключените от него сделки с грижата на добър търговец, прилагайки своите професионални умение и изпълнявайки задълженията си в разумен срок. Той е длъжен да разполага с необходимия персонал, организация, структури, капитал и умение за изпълнение на договорените услуги. Спедиторът е длъжен да предприеме разумни мерки за изпълнение на инструкциите на своя клиент, без да влиза в противоречие с разпоредбите касаещи дейността му.  Ако инструкциите на клиента са недостатъчни или не изпълними, задължение на спедитора е да уведоми клиента. Спедиторът може да се отклонява от инструкциите, дадени от клиента в случай, че има сериозно основание да счита, че това отклонение е нужно, за да се запазят интересите на същия

На база своите професионални знания и отговорна грижа за интересите на своя клиент, спедиторът е длъжен предварително да уведоми клиента си за възможните обстоятелства, които могат да възпрепятстват изпълнението на спедиторската поръчка. В случай, че вече има сключен договор и възникват обстоятелства, които по мнение на спедитора могат да възпрепятстват изпълнението на договорните му задължения, той е длъжен да уведоми клиента и да поиска допълнителни инструкции.

Отговорности на клиента

Основно задължение на клиента е да дава достатъчни и изпълними инструкции по изпълнението на спедиторския договор. При възлагане на дадена дейност, сделка или услуга на спедитора, клиентът декларира, че:

 - той е законният разпоредител или пълномощник на законния разпоредител относно стоките и приемането на  заложените условия  за сметка и от името на последния.

 - че притежава нужната информация относно сделките, за чието изпълнение наема услугите на спедитора, включително и за условията на доставка на стоките;

 - познава стоките и техните свойства обект транспорт и че подаденото им описание е пълно и точно, за целите, за които стоките се предават на спедитора;

Също така клиентът се декларира, че стоките не са предмет на сделки, забранени в отправната, получаващата и в транзитните държави и  са подходящо подготвени, опаковани и маркирани за целите, за които се предават на спедитора, освен ако подготовката, опаковката и маркировката на стоките са ангажимент на спедитора.

С подписването на декларацията, клиентът приема всички права и ограничения на отговорността на спедитора и всички свои задължения и отговорности, включително и задължението да обезщети при определени обстоятелства спедитора срещу разходи, щети, загуби и искове на трети страни.

В случай, че спедиторът е приел да извърши натоварването и/или укрепването, при превоз на стоки в или върху транспортна единица клиентът декларира, че стоките и товарите са подходящи за превоз в предложената и обсъдена транспортна единица; подходящо опаковани, подредени и укрепени са в същата; че транспортната единица е в подходящо състояние за превоза на натоварените стоки.

Пълната информация може да прочете тук >>> .